SEBASTIAN
ROLICZ

ADWOKAT

Najważniejszy jest Klient. Tylko faktyczne poznanie jego potrzeb pozwala zapewnić wystarczającą ochronę prawną. Dokładam wszelkich starań, aby stworzyć komfortowe warunki komunikacji i współpracy. Gwarantuję pełne zaangażowanie nastawione na sukces.

Specjalizacja: odszkodowania za błędy medyczne i wypadki komunikacyjne

Czym jest błąd medyczny?

Błędem medycznym nazywamy działanie bądź zaniechanie lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodne z nauką medyczną, co w konsekwencji powoduje szkodę po stronie pacjenta. Szkoda może mieć wymiar finansowy (m.in. koszty leczenia, rehabilitacji), jak i niemajątkowy, tj. zadośćuczynienie za cierpienia fizyczne i psychiczne.

Sprawy dotyczące błędów medycznych

Sprawy dotyczące roszczeń odszkodowawczych z uwagi na popełnione błędy medyczne są sprawami trudnymi i skomplikowanymi. Poszkodowany ma przed sobą nie tylko zaprawionych w bojach pełnomocników szpitala czy ubezpieczyciela, ale także personel medyczny, który rzadko jest w stanie przyznać, iż faktycznie popełniono błąd w leczeniu. Właśnie dlatego tak ważne jest, by osoba poszkodowana w toku dochodzenia należnych świadczeń odszkodowawczych była reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, który poprzez swoją wiedzę i doświadczenie będzie w stanie skutecznie prowadzić sprawę na etapie sądowym i przedsądowym.

Jak działam?

Pierwszym krokiem jest rozpoznanie sprawy, ustalenie stanu faktycznego oraz ocena jakich kwot można domagać się od zobowiązanego podmiotu. Już w ramach postępowania przedsądowego staram się jak najszybciej uzyskać dla Klienta środki na niezbędne wydatki związane z leczeniem czy rehabilitacją. Gdy szpital lub ubezpieczyciel odmawia zapłaty całości kwoty, lub nie uznaje w żadnej części roszczenia, kierujemy sprawę do Sądu. Należy mieć na uwadze, iż z każdym rokiem zasądzone odszkodowania są wyższe. Sądy przyjmują, iż zdrowie jest dobrem szczególnie cennym, a zadośćuczynienie nie może być symboliczne. Kwoty odszkodowań wahają się od kilkudziesięciu tysięcy do kilkuset tysięcy złotych. Dlatego tak ważne jest powierzenie sprawy pełnomocnikowi, który będzie walczył dla Klienta o każdą przysłowiową „złotówkę". W tym zakresie jako adwokat opieram się na moim wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu spraw dotyczących roszczeń odszkodowawczych. Kluczem pozostaje jednak niezmiennie traktowanie każdej ze spraw w sposób indywidualny i rzeczowy. To właśnie pozwala mi na prowadzenie z sukcesem wielu postępowań dotyczących błędów medycznych, w tym uzyskanie wyroku zasądzającego jedno z największych odszkodowań w kraju za zakażenie szpitalne gronkowcem złocistym.

Odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych

Wypadki komunikacyjne są dziś zjawiskiem częstym i znanym. Nie oznacza to jednak, że większość osób wie jak radzić sobie w momencie ich wystąpienia. Stąd też bez pomocy doświadczonego adwokata wiele osób traci możliwość uzyskania należnego odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Od wielu lat specjalizuję się w dochodzeniu odszkodowań od ubezpieczycieli sprawców wypadków w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC. Praktyka pokazuje, iż ubezpieczyciele odmawiają uznania swojej odpowiedzialności nawet w sytuacji, gdy wina kierowcy innego pojazdu nie budzi wątpliwości, lub nagminnie i w sposób rażący zaniżają kwoty odszkodowania licząc na to, iż osoba będzie nieświadoma należnych jej kwot lub nie będzie miała energii lub wiedzy do skutecznego dochodzenia roszczenia.

Jakie świadczenia Ci przysługują?

W sprawach odszkodowawczych, przysługuje Ci zadośćuczynienie za cierpienie psychiczne i fizyczne oraz zwrot poniesionych wydatków związanych z leczeniem. W sprawach o roszczenia odszkodowawcze możemy zatem dochodzić:

 • zwrotu kosztów leczenia
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
 • zwrotu kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i innych urządzeń, których potrzeba zakupu by nie zaistniałaby, gdyby nie doszło do wypadku komunikacyjnego
 • zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez osoby trzecie
 • renty wyrównującej utratę dochodów w momencie orzeczenia niezdolności do pracy
 • zwrotu kosztów związanych z przemieszczaniem się w celach leczniczych
 • wyrównania utraconego dochodu
 • zwrotu wydatków poniesionych w związku ze zwiększonymi potrzebami życiowymi i egzystencjonalnymi
 • zwrotu kosztów koniecznych napraw pojazdu, holowania, parkowania


W przypadku, gdy poszkodowany poniósł śmierć możemy dodatkowo dochodzić:

 • zadośćuczynienia za krzywdę wskutek śmierci poszkodowanego dla osób uprawnionych, tj. np. dzieci, współmałżonka
 • odszkodowania z uwagi na znaczące pogorszenie się sytuacji życiowej uprawnionych np. współmałżonka, dzieci, rodziców
 • zwrot kosztów związanych z pogrzebem

Dlaczego warto powierzyć sprawę adwokatowi a nie firmie odszkodowawczej?

W mojej kancelarii nie jesteś anonimową osobą i pozycją w statystykach. Możesz liczyć na indywidualne traktowanie, osobisty kontakt. Wsparcie prawne i zrozumienie. Porady dotyczące nie tylko samej sprawy, ale i innych sytuacji pośrednio związanych ze zdarzeniem. Zbudujemy relację opartą na zaufaniu.

Firma odszkodowawcza po podpisaniu z Tobą umowy zleca czynności prawne bliżej nieznanej Ci z imienia i nazwiska osobie, którą przypuszczalnie nigdy nie spotkasz, ewentualnie na rozprawie - jeśli nie będzie się pojawiał na niej za każdym razem inny adwokat, radca prawny lub aplikant. Pamiętaj, iż firma odszkodowawcza zainwestowała w Ciebie i poniosła koszty: ktoś musiał Cię zlokalizować (łącznie z agresywnym marketingiem, kiedy jeszcze nie opadły emocje po zdarzeniu), ktoś inny podjął działanie prawne, a i sama firma musi na Tobie zarobić. W życiu nie ma nic za darmo, te koszty większe niż w przypadku kancelarii adwokackiej finalnie zapłacisz Ty.