SEBASTIAN
ROLICZ

ADWOKAT

Najważniejszy jest Klient. Tylko faktyczne poznanie jego potrzeb pozwala zapewnić wystarczającą ochronę prawną. Dokładam wszelkich starań, aby stworzyć komfortowe warunki komunikacji i współpracy. Gwarantuję pełne zaangażowanie nastawione na sukces.

Pozew o uchylenie alimentów względem pełnoletniego dziecka

2024-03-01 18:12:19

Ustalony - czy to ugodą czy wyrokiem - obowiązek alimentacyjny względem dziecka nie ma trwałego charakteru. Może się zmienić zarówno wysokość alimentów wraz z upływem czasu, głównie w postaci ich zwiększenia (choć nie jest to regułą), jak i zdezaktualizować sama podstawa prawna obowiązku alimentacyjnego.

W tym kontekście często pojawia się pytanie do jakiego wieku dziecka muszę regulować alimenty na jego rzecz?

Zgodnie z art. 133 § 1 kro rodzice mają obowiązek świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

Co do zasady zatem obwiązek łożenia alimentów nie jest oznaczony żadnym terminem, w szczególności obowiązek ten nie wygasa automatycznie w przypadku uzyskania przez dziecko pełnoletności.

Trwa on dopóty, dopóki dziecko nie uzyska możliwości samodzielnego utrzymania się. W skrajnych przypadkach, np. gdy dziecko jest niepełnosprawne lub cierpi na chorobę, która nie pozwala mu na rozpoczęcie zarobkowania, obowiązek alimentacyjny rodziców względem takiego dziecka może trwać przez całe jego życie.

W polskich realiach dziecko po osiągnieciu pełnoletniości najczęściej kontynuuje edukację w szkole średniej, a następnie często w szkołach policealnych czy na studiach.

alimenty na dziecko w szkole

Dopóki dziecko się uczy i nie zarobkuje, obowiązek alimentacyjny wciąż istnieje.

Jedyną miarodajną okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku, jest to, czy dziecko może utrzymać się samodzielnie, przy czym przyjmuje się, że nie można tego oczekiwać od dziecka małoletniego.

Alimenty na dziecko dorosłe – możliwe scenariusze

W praktyce zatem rozważamy podstawowe sytuacje, gdy dziecko pełnoletnie:

Nie uczy się i nie pracuje.

W takim wypadku, jeśli powyższe nie jest wynikiem stanu zdrowia dziecka np. niezdolności do pracy, czy obiektywną niemożnością znalezienia pracy, obowiązek alimentacyjny nie powinien obciążać rodzica, dziecko zdrowe może i powinno utrzymywać się samodzielnie.

Kontynuuje edukację w takim systemie np. dziennym, iż nie można od niego oczekiwać samodzielnego utrzymywania się.

Obowiązek alimentacyjny nadal istnieje, chyba, iż dziecko nie osiąga należytych wyników w nauce, powtarza klasę (rok), wagaruje. Rodzic nie ma obowiązku utrzymania dziecka, które z własnej winy nie osiąga adekwatnych wyników i nie angażuje się w edukację.

Kontynuuje edukację w systemie wieczorowym lub zaocznym jednocześnie nie pracuje.

W takiej sytuacji, gdy edukację da się pogodzić z zarobkowaniem, co pozwoliłoby dziecku utrzymać się samodzielne, ale w wyniku własnego wyboru nie podejmuje ono pracy, można również wnieść o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Pracuje i jego dochody są wystarczające do samodzielnego utrzymania się.

Jest to oczywista sytuacja, obowiązek alimentacyjny nie powinien nadal trwać, skoro dziecko może utrzymać się z własnych środków.

Wskazać należy, iż każdorazowo to sąd ocenia stan faktyczny sprawy, motywację dziecka, rynek pracy, jego zdolności, a także stan majątkowy ojca. Powyższe warianty (przedstawione schematycznie) są najbardziej typowe, ale dalekie od wyczerpania tematu.

Ci więcej przepis art. 133 § 3 kro przewiduje także przesłanki uchylenia się rodziców od świadczeń alimentacyjnych względem pełnoletniego dziecka w sytuacji nadmiernego uszczerbku dla rodziców związanego z wypełnianiem obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletnich dzieci.

W ramach podsumowania podkreślę - nie ma limitu wieku, od którego wygasa obowiązek alimentacyjny. Nie jest to też wiek 26 lat, jak często pytają mnie klienci, odwołując się właśnie do tej liczby.

Uchylenie i zniesienie alimentów na pełnoletnie dziecko

Pismem procesowym, które powinna złożyć osoba wnosząca o uchylenie alimentów jest pozew. Warunki formalne pozwu o alimenty omówiłem w osobnym wpisie. Pozew o uchylenie alimentów jest zbliżonym pismem z innym rzecz jasna uzasadnieniem.

zniesienie alimentów

Czy obowiązek alimentacyjny wygasa automatycznie

Co istotne nawet gdy wiemy, iż dziecko pracuje i nie powinniśmy łożyć nadal alimentów obowiązek ten nie wygaśnie automatyczne, może go uchylić jedynie sąd po przeprowadzeniu sprawy na nasz wniosek.

Nie warto zatem czekać z taką decyzją i powinniśmy złożyć pozew jak najszybciej, gdy tylko zaistnieją przesłanki do uchylenia obowiązku alimentacyjnego.

Pozew o uchylenie alimentów należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanej strony.

Zapraszam do konsultacji w sprawach alimentów, ocenię jakie są szanse na zniesienie alimentów, a także poprowadzę sprawnie całą procedurę.

Kategorie