SEBASTIAN
ROLICZ

ADWOKAT

Najważniejszy jest Klient. Tylko faktyczne poznanie jego potrzeb pozwala zapewnić wystarczającą ochronę prawną. Dokładam wszelkich starań, aby stworzyć komfortowe warunki komunikacji i współpracy. Gwarantuję pełne zaangażowanie nastawione na sukces.

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem po rozstaniu rodziców

2024-05-11 11:28:49

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem po rozstaniu rodziców jest jednym z tych aspektów, który wymagają od rodziców współpracy i często kompromisu, aby służyło jak najlepiej interesom dziecka. Prawo rodzinne, stara się chronić interesy najmłodszych, jednocześnie respektując prawa rodzicielskie.

Kiedy można wystąpić do sądu o uregulowanie kontaktów z dzieckiem 

sądowe-uregulowanie-kontaktów

W sytuacji, gdy rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia, w jaki sposób będzie realizowane prawo do kontaktu z dzieckiem przez jednego z rodziców – najczęściej tego u którego dziecko nie mieszka stale - konieczne może być zwrócenie się do sądu w celu ustalenia harmonogramu spotkań z dzieckiem. Sądowe uregulowanie kontaktów, może mieć miejsce w wyroku rozwodowym lub w osobnym postępowaniu toczącym się w Sądzie Rejonowym – Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

Jakie elementy powinien zawierać wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

 • oznaczenie daty i miejscowości
  Oznaczenie sądu, do którego kierowany jest wniosek – jest to sąd, przed którym toczy się sprawa rozwodowa lub sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania dziecka 
 • dane wnioskodawcy tj. najczęściej rodzica (choć o uregulowanie kontaktów mogą wnosić także inne osoby np. dziadkowie) łącznie z nr PESEL oraz dane uczestnika. Uczestnikiem najczęściej jest drugi z rodziców. 
 • opłata sądowa. Opłata sądowa wynosi 100 zł, chyba że wniosek jest częścią postępowania rozwodowego, wtedy nie ma konieczności uiszczania dodatkowej opłaty.
 • ustalenie sposobu wykonywania kontaktu. 
  Kontakty powinny być tak ustalone, żeby służyły dziecku, uwzględniały jego wiek i zwyczaje (np., dodatkowe zajęcia, godziny szkoły, godziny, w których małoletni odpoczywa lub szykuje się już do snu), ale uwzględniały także możliwości rodziców i ich obwiązki np. zawodowe. Należy wziąć pod uwagę także odległość między miejscami zamieszkania rodziców, a także etap edukacji i wiek dziecka. Wszystko to ma wpływ na to, jak realistyczne i wykonalne będą zaproponowane kontakty.

  Kontakty powinny być oznaczone precyzyjne zarówno co do dni jak i godzin takiego kontaktu. np. „W każdą sobotę od godz. 9.00- do godz. 12.00”, „w każdy pierwszy i trzeci weekend miesiąca od piątku od godziny 15:00 po zakończeniu zajęć szkolnych do niedzieli do godziny 19:00”, ”małoletni będzie spędzał u ojca pierwszy tydzień ferii zimowych od poniedziałku od godziny 10:00 do niedzieli do godziny 19:00 oraz podczas wakacji letnich pierwszą połowę lipca od 01.07 od godziny 10:00 do 15 lipca do godziny 19:00.

  Ustalając kontakty warto wziąć pod uwagę to, że w ciągu roku występują święta lub dni wolne od pracy. Mogą również występować dni, które są ważne dla dziecka takie jak np. urodziny, imieniny, dzień dziadka, jeśli wnioskodawca chce, aby kontakty w te dni były inaczej uregulowane, należy również wpisać takie żądanie we wniosku np. „Ojciec będzie zabierał małoletnią w (należy wpisać także konkretną datę) dzień urodzin dziadka ojczystego, dzień urodzin babci ojczystej, dzień urodzin ojca, w każdym z tych dni od godziny 16:00 lub po zakończeniu zajęć szkolnych do godziny 19:00"
 • uzasadnienie wniosku oraz dowody. 
  Uzasadnienie powinno stanowić logiczny wywód zmierzający do wykazania, dlaczego wnosimy o ustalenie kontaktów w proponowanej formie (np. z powodu braku możliwości porozumienia z drugim rodzicem, celowego utrudniania kontaktów, nieodbierania/odwożenia dziecka o odpowiednich porach, braku możliwości zaplanowania dnia przez drugiego z rodziców). Dowody mają za zadanie potwierdzić fakty przedstawione we wniosku, dowodami mogę być dokumenty, np. zaświadczenia ze szkoły, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia od psychologa, wiadomości elektroniczne wymieniane pomiędzy rodzicami, a także zeznania samych rodziców.

  Wszelkie dowody, należy wskazywać już we wniosku, chyba, iż możliwość złożenia takiego dowodu pojawiała się dopiero później.

  Kluczowym dowodem w postepowania o uregulowanie kontaktów, jest wysłuchanie małoletniego przez sąd (przeprowadzane w zależności od wieku i rozeznania małoletniego), a także dowód z opinii biegłego na okoliczność więzi małoletniego z każdym z rodziców i sposobu realizacji władzy rodzicielskiej przez każdego z rodziców.

  Oczywiście jeśli rodzicie dojdą do porozumienia, a ugoda zostanie zaakceptowana przez sąd postępowanie dowodowe w sprawie będzie ograniczone do minimum.
 • podpis oraz załączniki. Do wniosku należy dołączyć także akt urodzenia małoletniego, którego kontakty dotyczą, oraz poprzednie rozstrzygnięcie w zakresie kontaktów, jeśli kontakty były już regulowane wcześniej.
 • odpis pisma – w takiej ilości ilu jest uczestników.

  kontakty z dzieckiem

W sytuacji, gdy jeden z rodziców utrudnia kontakt drugiemu rodzicowi z dzieckiem, możliwe jest wystąpienie o zabezpieczenie kontaktów na czas trwania postępowania sądowego. W skrajnych przypadkach, gdy kontakt z jednym z rodziców może negatywnie wpływać na dobro dziecka, sąd może ograniczyć lub nawet zakazać takich kontaktów.

Do jakiego wieku dziecka można wystąpić o uregulowanie kontaktów

Regulacja kontaktów dotyczy wyłącznie dzieci małoletnich, które pozostają pod władzą rodzicielską. Po osiągnięciu pełnoletności, dziecko samo decyduje o kontakcie z rodzicami. 

Podsumowanie 

Proces regulowania kontaktów z dzieckiem może być skomplikowany i trudny emocjonalnie, ale jego głównym celem jest zapewnienie, aby dziecko miało możliwość utrzymania zdrowej i stabilnej relacji z obydwoma rodzicami. 

Kontakt rodzica z dzieckiem realizuje zarówno prawo małoletniego do bliskości rodzica jak i uprawnienie rodzica do budowania więzi z dzieckiem w ramach osobistej pieczy nad synem czy córką.